100% wygrana z Bankiem PKO S.A. w Krakowie

Miło nam poinformować, że już po 8 miesiącach od złożenia pozwu nasi Mocodawcy uzyskali przed Sądem Okręgowym w Krakowie wyrok w 100% zbieżny z ich stanowiskiem.

Ww. Sąd w wyroku z 11 października 2023 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie – jako następcą prawnym Banku BPH S.A. w Krakowie – jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Mocodawców kwotę 208.302,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od daty złożenia pozwu tj. od 6 marca 2023r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.