TSUE w sprawie C-756/22 – Banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji kapitału kredytu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 11 grudnia 2023 roku, sprawie C-756/22 (Bank Millennium vs Arkadiusz Szcześniak) wydał orzeczenie, z którego wynika, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frankowego banki nie mają prawa do sądowej waloryzacji świadczeń. Banki nie mogą bowiem domagać się od konsumentów zwrotu kwot innych niż tylko kwota kapitału wypłaconego kredytu.

TSUE w ww. postanowieniu stwierdził, że:
artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że:
w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję bankową za nieważną w całości ze względu na to, że umowa ta zawiera nieuczciwe warunki, bez których nie może ona dalej obowiązywać, stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta zwrotu kwot innych niż kapitał wpłacony na poczet wykonania tej umowy oraz ustawowe odsetki za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Całość postanowienia dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu:

https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2023/12/002-C-756-22-16-1276610-PL-G318078.pdf