Kolejne zabezpieczenie roszczenia w sporze z Bankiem PKO BP S.A. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

To już kolejne zabezpieczanie roszczenia w sporze z PKO BP S.A.

Nasi Mocodawcy uzyskali zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłat przez rat kapitałowo-odsetkowych kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia końcowego w sprawie o ustalenie i zapłatę wytoczonej przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.

Postanowienie zapadło 10 października 2023 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, VI Wydział Cywilny.