Precedensowe zabezpieczenie roszczenia p-ko syndykowi Getin Noble Bank S.A. w upadłości!!!

Stało się!

Jeszcze kilka miesięcy temu – po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. – na kredytobiorców i pożyczkobiorców tego banku padł blady strach. Zaczęły się szerzyć liczne wątpliwości, co do możliwości dalszego kontynuowania sporów sądowych przeciw upadłemu bankowi (postępowania będące w toku miały ulec zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, a nowe sprawy sądowe zakładane już po ogłoszeniu upadłości miały być oddalane lub odrzucane z powodu braku drogi sądowej). Tym samym możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczeń poprzez zawieszenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych również miała być wykluczona.

Jednak wbrew powstałym przeciwnościom udało się wypracować rozwiązanie prawne umożliwiające kontynuowanie spraw sądowych w zakresie ustalenia nieważności umów zawartych z upadłym bankiem (niezależnie od toczącego się postępowania upadłościowego), a co więcej – uzyskania w ich zakresie postanowień o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorców/pożyczkobiorców, co w obecnej sytuacji faktycznej i prawnej wydaje się być elementem kluczowym dla ochrony praw i interesów pokrzywdzonych działaniami banku konsumentów.

Dzieje się tak, bowiem postępowanie upadłościowe może trwać bardzo długo (chociażby z uwagi na bardzo znaczną liczbę wierzycieli biorącą w nim udział, a już dziś przekraczających 30.000), a w jego trakcie upadły nadal formalnie może domagać się spłat rat kredytowych/pożyczki i to nawet w sytuacji przepłaconej umowy (tj. takiej, gdzie suma uiszczonych przez konsumenta na rzecz banku rat przekracza kwotę udzielonego kredytu/pożyczki) oraz dokonania zgłoszenia wierzytelności do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Trzymamy kciuki za ugruntowanie się linii orzeczniczej podtrzymującej ww. pogląd.

Postanowienie zapadło 5 października 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny i jest jednym z pierwszych tego typu orzeczeń uzyskanych w Polsce.