Sąd Najwyższy potwierdza dotychczasowy dorobek TSUE – uchwała SN z 25 kwietnia 2024 r. sygn. akt III CZP 25/22

Po wielu latach oczekiwania w dniu dzisiejszym – 25 kwietnia 2024 t. – Sąd Najwyższy podjął kluczową uchwałę dla regulacji stosunków prawnych pomiędzy kredytobiorcami/pożyczkobiorcami, a bankami w sytuacji stwierdzenia istnienia w umowach łączących ww. strony postanowień niedozwolonych.

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści:

1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.

2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.

3. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron.

4. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.

5. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.

Na podstawie art. 87 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym uchwała ma moc zasady prawnej.

Uchwała zapadła większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Sądu Najwyższego: Joanna Misztal-Konecka (w zakresie pkt 2), Beata Janiszewska (w zakresie pkt 2, 3), Marcin Krajewski (w zakresie pkt 2), Dariusz Pawłyszcze (w zakresie pkt 1-4), Krzysztof Wesołowski (w zakresie pkt 2) i Kamil Zaradkiewicz (w zakresie pkt 2).

Komunikat Sądu Najwyższego w ww. sprawie do przeczytania na stronie internetowej Sądu Najwyższego pod linkiem: https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=646-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

Nagranie z publikacji orzeczenia znajduję się na profilu Sądu Najwyższego na You Tube (link poniżej): Unwoven-Grid6-Clumsily