Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej banku odrzucony przez Sąd z uwagi na jego pozorność!

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z 11 kwietnia 2024 r. odrzucił wniosek Deutsche Bank Polska S.A. o zawezwanie do próby ugodowej złożony 22 grudnia 2023 r. Oznacza to, że ów wniosek nie wywołał żadnych skutków prawnych, a tym samym nie doprowadził do zawieszenia terminu przedawnienia roszczenia banku o zapłatę kapitału względem kredytobiorców.

Zdaniem kredytobiorców wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został złożony przez bank wyłącznie dla pozoru, tj. bez rzeczywistej woli zawarcia przez wzywającego ugody z kredytobiorcami, co stanowiło nadużycie prawa procesowego o którym mowa w art. 41 k.p.c.

Rzeczywistym celem wnioskodawcy – choć zakamuflowanym – było uniknięcie negatywnych skutków braku działania w sprawie dochodzenia przez bank roszczenia restytucyjnego o zapłatę wypłaconego kapitału, poprzez zawieszenie biegu terminu przedawnienia w skutek złożenia wniosku (o czym stanowi art. 121 pkt 6 k.c.).

Bank złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie zapłaty z tyt. rozliczenia nieważnej umowy kredytu chcąc doprowadzić do zawieszenia bieg terminu przedawnienia swoich roszczeń, a tym samym jego potencjalnego wydłużenia o kolejny rok tak, aby zabezpieczyć swój przyszły interes w postaci możliwości żądania zwrotu wypłaconego kapitału (przy jednoczesnej próbie braku przyznania okoliczności świadczących o wadliwości umowy kredytu skutkujących jej nieważnością).

Sąd podzielił argumentację Kancelarii, co do pozornego charakteru dokonanej przez bank czynności i przedmiotowy wniosek oddalił.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Sprawę prowadził adw. Konrad Godlewski.

#wyrokiwsprawachfrankowych#chf#umowakredytu#umowapozyczki#frankowicze