Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 – bezumowne korzystanie z kapitału nie dla banków!

W dzisiejszym – długo oczekiwanym orzeczeniu w sprawie C-520/21 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że:

  • „(…) dyrektywa stoi na przeszkodzie temu, by bank miał prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę” ;
  • przyznanie takiego prawa przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców. Jednocześnie, skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę byłaby zagrożona, gdyby byli oni narażeni, w związku z powoływaniem się na swoje prawa wynikające z dyrektywy, na ryzyko zapłaty takiej rekompensaty„;
  • Taka wykładnia groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumentów byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej nieuczciwy warunek niż skorzystanie z praw, które wywodzą oni ze wspomnianej dyrektywy.”;
  • (…) ewentualne uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez Bank M. W związku z tym nie można dopuścić ani do tego, by czerpał on korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymał odszkodowanie za niedogodności nim wywołane.”

Więcej informacji na oficjalnej stronie TSUE:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/pl/

Treść wyroku do przeczytania tu:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274643&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=21718346